[1]
Yu. V. Shkatula, Y. O. Badion, M. V. Novikov, and Ya. V. Khyzhnia, “EMERGENCY MEDICINE: PROBLEMS OF VIOLENCE AND SAFETY AT WORK”, EUMJ, vol. 7, no. 4, pp. 351-357, Dec. 2019.