Petriv T. I.; Tsymbalyuk Y. V.; Potapov O. O.; Kvasnitsʹkyy M. V.; Honcharuk O. O.; Tatarchuk M. M. STEM CELL TECHNOLOGY IN PERIPHERAL NERVE RESTORATION. Eastern Ukrainian Medical Journal, v. 8, n. 2, p. 210-229, 29 Jun. 2020.