Yu. V. Shkatula; Y. O. Badion; M. V. Novikov; Ya. V. Khyzhnia. EMERGENCY MEDICINE: PROBLEMS OF VIOLENCE AND SAFETY AT WORK. Eastern Ukrainian Medical Journal, v. 7, n. 4, p. 351-357, 29 Dec. 2019.