(1)
Petriv T. I.; Tsymbalyuk Y. V.; Potapov O. O.; Kvasnitsʹkyy M. V.; Honcharuk O. O.; Tatarchuk M. M. STEM CELL TECHNOLOGY IN PERIPHERAL NERVE RESTORATION. EUMJ 2020, 8, 210-229.