(1)
Yu. V. Shkatula; Y. O. Badion; M. V. Novikov; Ya. V. Khyzhnia. EMERGENCY MEDICINE: PROBLEMS OF VIOLENCE AND SAFETY AT WORK. EUMJ 2019, 7, 351-357.